Birinci Esas

İçerikler


 1. "Allah bize şah damarımızdan daha yakındır." ifadesini Risaleler zaviyesinden nasıl anlamak gerekiyor?

 2. "Bir sultanın iki çeşit mükâlemesi, sohbeti, görüşmesi vardır. İki tarzda hitabı, iltifatı vardır..." Bu temsili detaylı olarak ve günümüz insanı için güncelleyerek açıklar mısınız?

 3. "Her velî, kalbi içinde Onunla görüşebilir..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 4. "Mi’racın sırr-ı lüzumu" ile ilgili giriş cümlesinde geçen ayet hakkında bilgi verir misiniz? Devamında mi’raca velâyet-i Ahmediye nazarıyla bakılıp, velilerin velayetiyle mukayese ediliyor. Peygamberlik makamının da velayeti söz konusu mudur?

 5. "Neden dolayı velâyet-i Ahmediye (a.s.m.), Mirac gibi uzun bir seyahatin neticesinden sonra, her velînin kendi kalbinde muvaffak olduğu münâcâta muvaffak oluyor?" Bu sualde ne demek isteniyor?

 6. "Şu kâinat Hâlıkının ve Mâlik-ül Mülk Vel Melekût'un ve Hâkim-i Ezel ve Ebed'in iki tarzda mükâlemesi, sohbeti, iltifatı vardır. Birisi cüz'î ve has, diğeri küllî ve âmm..." Cûzi ile has ve külli ile amm arasında fark var mıdır?

 7. "وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى" ifadesi ne anlama gelmektedir, mevzumuzla münasebeti ne olabilir?

 8. "Bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlıkı ünvanıyla Cenâb-ı Hakk'ın sohbetine ve münâcâtına müşerrefiyettir." Buradaki "münacatına müşerrefiyeti" açar mısınız?

 9. "Şems-i Ezel ve Ebed sultanı olan Zat-ı Ehad ve Samed'in tecellisi, mahiyet-i insaniyeye; hadsiz meratibi tazammun eden iki suretle tezahür eder." cümlesini ve kavramlarını açıklar mısınız?

 10. "Âyine-i kalbe uzanan bir nisbet-i Rabbâniye ile bir tezahürdür... Galip esmâ ve sıfâtın zılâlinde giden velâyetlerin derecâtı bu kısımdan ileri gelir." İzah eder misiniz?

 11. "Galip esmâ ve sıfâtın zılâlinde giden velâyetlerin derecâtı bu kısımdan ileri gelir." ifadesini, isim ve sıfatların çoğunun gölgesinde, anlamında mı; galip olan isimlerin ve sıfatların gölgesinde, anlamında mı anlayacağız?

 12. "Mirac ise, velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) keramet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyâsı olduğundan, risalet mertebesine inkılâb etmiş." Peygamber Efendimiz miraca çıktığında zaten peygamber değil miydi?

 13. "Mirac-ı Ahmedî (a.s.m.) sırrıdır ki, onun velâyeti, risaletine mebde olur." Bu sır nedir, Efendimiz (asm.) mi’rac öncesi de peygamber değil miydi? "Velâyet ki, zıllden geçer. Risalette zıll yoktur." ne demektir?

 14. "Nur-u azam olan risalet ise, akrebiyet-i İlahiyenin inkişafı sırrına bakar." cümlesini açıklar mısınız?

 15. "Tecelli-i zati" ne demektir, Peygamber Efendimiz'den başka mazhar olan var mı?

 16. "Velâyet ki, zıllden geçer, ikinci temsilin birinci adamına benzer. Risalette zıll yoktur." İzah eder misiniz?

 17. "Velâyet, kurbiyet merâtibinde sülûktür; çok merâtibin tayyına ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur-u âzam olan risalet ise, akrebiyet-i İlâhiyenin inkişafı sırrına bakar ki, bir ân-ı seyyale kâfidir." İzah eder misiniz?

 18. "Velayeti risaletine (nübüvvetine) mebde' olmuş,.." deniliyor. "Mebde" denilmesinin sırrı nedir ve ne demek istenilmiştir bu cümlede?

 19. Efendimiz'in velayet yönünü nasıl anlamalıyız? Onun hayatının çekirdek oluşunun tasavvufi yönü nedir? Miraç Risalesi'nde velayet ile nübüvvet arasında kurulan ilişkiye de değinir misiniz?

 20. Hadiste “Bir anda dönmüş, gelmiş.” denildiği ifade ediliyor. Gidiş de bir anda olduğuna göre, neden gidişten bahsedilmiyor olabilir?

 21. İnsanın câmiiyeti ve şecere-i kâinatın en münevver meyvesi olması meselesini detaylı olarak izah eder misiniz?

 22. Miraç, dünya saatine göre tam olarak ne kadar sürmüştür?

 23. Miracın, “velâyet-i Ahmediyenin keramet-i kübrası, hem mertebe-i ulyâsı,” olması ne demektir?

 24. Risaletin; ehadiyete bakması ile mi’racın "velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) keramet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyâsı" olması ne demektir? "Mi’racın bâtını velâyettir; halktan Hakka gitmiş. Zâhir-i Mi’rac risalettir; Haktan halka geliyor." İzahı nasıldır?

 25. Velayetin bittiği yerde, yani en son mertebesinde nübüvvet başlar, diye okudum. Eğer böyleyse, nübüvet yoluna bütün enbiyalar velayetleriyle mi yükselmişler?

 26. "Küre-i arzın nıfsını ve nev-i beşerin humsunu daire-i tasarrufuna aldığı,.." Küre-i arzın nısfı ve nev-i beşerin humsunun Peygamber Efendimiz hakkındaki görüşleri nelerdir?

 27. Miraç neden sadece Peygamber Efendimize verilmiş, neden O seçilmiştir?

 28. "Diğeri, gayrın nazarıyla baksın." Bu kısmı açar mısınız, iradesi olmayan meleklerin nazarından Cenab-ı Hakk'ın memnun olmasını nasıl anlayabiliriz?

Yükleniyor...